information-till-lia-arbetsplatser

Vi är glada att ni erbjudit en LIA praktik!

För att nu göra praktiken så bra som möjligt för både våra studerande och för er så har vi samlat information om den här utbildningen. Nedan finns det länkar till olika dokument samt till de försäkringar som vi har på våra studerande. 

All utbildning inom yrkeshögskolan sker i nära samarbete med arbetslivet. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser.Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik, praktiken kallas LIA och är förlagd ute på en arbetsplats.

Att teoretiska kunskaper varvas med praktiska färdigheter är ett av yrkeshögskolans tydligaste kännetecken. Målet är att studenterna ska vara anställningsbara från dag ett efter examen.Under LIA-perioderna får studenterna möjlighet att under handledning vidareutveckla sina kunskaper från skolan. De får lära sig i en verklig miljö och känna på sin kommande yrkesroll redan under utbildningstiden. Det innebär att de har erfarenhet och kan mycket om sitt yrke redan när de tar examen.

För dig som arbetsgivare innebär LIA en möjlighet att pröva och få kontakt med framtida medarbetare. Och säkerställa att den studerande får just den kompetens som motsvarar kraven på den framtida yrkesrollen.Att fungera som LIA-företag innebär också ett ansvar.

LIA är en kurs och handledaren ska se till att studenten får uppgifter som motsvarar kursmålens krav.
Den studerande ska delta i arbetet och vara med exempelvis i ett arbetslag, projekt eller annan del av verksamheten.Den studerande har också rätt till inflytande och du bör vara lyhörd för den studerandes egna mål och ambitioner.
Målet är att det ska bli en meningsfull utveckling för båda parter.
LIA-perioderna ska även betygsättas.
Efter genomförd LIA ska du ge underlag till utbildningsanordnaren om den studerandes prestationer inför betygsättningen.

Webbkurs för LIA-handledare

Myndigheten har tagit fram en webbkurs som vänder sig till LIA-handledare inom yrkeshögskolan. Den kan användas som ett komplement till annat underlag som LIA-handledaren behöver och som utbildningsanordnaren ansvarar för. Kursen är tänk som ett stöd och är frivilligt för anordnaren att använda.
Här kommer du till den

https://www.myh.se/

Försäkringar kopplade till våra studerande:


Studenter på yrkeshögskola – Kammarkollegiet

Villkor ansvarsförsäkring KY- och YH-studerande 2011 – Kammarkollegiet

Personskadeförsäkring YH-studenter Kammarkollegiet

Försäkringar kopplade för våra  studerande vid utlandsvistelse: