GDPR

GDPR – DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

SÅ BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER AV REGION KALMAR LÄN

När du ansöker till eller studerar vid våra folkhögskolor i Region Kalmar län registreras olika personuppgifter om dig. Personuppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till din ansökan eller dina studier. Personuppgifterna behövs bland annat för att Region Kalmar läns folkhögskolor ska kunna fullgöra sitt uppdrag att tillhandhålla utbildning. Dina personuppgifter kan exempelvis behandlas för följande ändamål: ansökningsförfarande, antagningsförfarande, kursdeltagande och vid boende på folkhögskolornas internat.

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Kalmar län får behandla dina personuppgifter: att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Kalmar läns myndighetsutövning, att Region Kalmar län ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse eller att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Personuppgifter som Region Kalmar län behandlar om dig kan vara namn, personnummer och kontaktuppgifter. Region Kalmar län kan även komma att behandla uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden som är nödvändiga för dina studier och ditt boende på folkhögskolornas internat. Region Kalmar län samlar in personuppgifter från dig och tar även in personuppgifter från andra källor som till exempel folkbokföringen.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Region Kalmar län sparar dina personuppgifter så länge det finns ett behov utifrån ändamålet, men också med hänsyn till den tid som olika lagar kräver. Dina personuppgifter kan komma att sparas för arkivändamål av allmänt intresse och för statistiska ändamål.

HUR SPRIDS DINA PERSONUPPGIFTER?

Region Kalmar län kan komma att lämna ut dina personuppgifter, exempelvis till myndigheter om det krävs enligt lag och förordning. Om du har frågor om vilka åtgärder Region Kalmar län har gjort för att skydda dina personuppgifter, kan du kontakta Region Kalmar läns dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan.

DINA RÄTTIGHETER

Du har olika rättigheter när det gäller Region Kalmar läns behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och även att begära rättelse eller radering. En annan rättighet är att begära begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig och att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. De här rättigheterna är dock begränsade eftersom Region Kalmar län måste ta ställning till din begäran utifrån regelverket i dataskyddsförordningen och andra lagar.

Du kan kontakta Region Kalmar läns dataskyddsombud om du vill åberopa dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller om du är missnöjd med Region Kalmar läns behandling av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du nedan. Du har också rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

KONTAKTUPPGIFTER

Region Kalmar län, Regionstyrelsen, organisationsnummer 232100-0073, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på följande sätt.

Post: Region Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar
E-post: region@regionkalmar.se
Telefon: 0480-840 00

Region Kalmar län har ett dataskyddsombud som är kontaktperson för anställda, deltagare på folkhögskola och andra som Region Kalmar län har registrerade personuppgifter om. Dataskyddsombudet arbetar med att informera, ge råd och rapportera avvikelser. Sammantaget kan det sägas att uppgiften är att övervaka att Region Kalmar län efterlever dataskyddsförordningen och annan lämplig lagstiftning inom dataskyddsområdet.

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt:
Post: Region Kalmar län, Dataskyddsombud, Box 601, 391 26 Kalmar
E-post: dataskyddsombud@regionkalmar.se