Om skolan

GTV, är en Yrkeshögskola vilket innebär att du utbildar dig för en eller flera yrkesroller mot produktionsbranschen. Inom ramen för utbildningen varvas både teori och praktik. Inför LiA praktik-kursen finns en stor variation och tillgång på praktikplatser.

Utbildningen är studiemedelsberättigande.

En skola för alla

Utifrån ett väl utvecklat urval- och ansökningsförfarande så ser vi till att de som får möjlighet att gå på GTV sedan får utvecklas och matchas mot branschen för att sedan vara redo för någon form av anställning. Utbildningen baseras på kurser i vilka man få möjligheter att utveckla kompetenser inom flertalet av de kvalifikationer som branschen kräver av en medarbetare.

Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning och vilar på lagen om yrkeshögskolan (2009:128), dess författningar, förordningar och allmänna råd. Myndigheten för yrkeshögskolan utför regelbundna kvalitetsgranskningar av utbildningarna.

GTVs värdegrund är gemenskap, respekt, öppenhet, engagemang, medmänsklighet och lyhördhet

Den studerande i centrum

Som studerande vid en yrkeshögskola har man stort inflytande. I § 18 står att ”denna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen”. Vi som jobbar på GTV, med Gamleby folkhögskola som anordnare och Region Kalmar län som huvudman, är väldigt stolta över att tillsammans med våra studerande verka för de värden som även anordnaren utgår från, vilka är nyfikenhet, gemenskap, kunnighet, medmänsklighet och engagemang. För oss är det självklart att du som studerande är viktig för oss. Vi har utgångspunkt i bl a grundläggande demokratiska värderingar. Vi ska se till att alltid engagera oss i de studerandes rättigheter. Det handlar inte bara om trivsel, utan minst lika mycket om rätten till en bra utbildning med hög kvalitet. När det gäller utbildningskvalitet behöver du som studerande samspela med lärarna och dina kurskamrater för att det ska bli bra. Vår pedagogik erbjuder mycket frihet, men det är frihet under ansvar.

Som en yrkeshögskoleutbildning har vi vår grund i den kunskap som ska genereras i produktioner. Vi skall  ge teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper för att man sedan självständigt skall kunna utföra kvalificerade uppgifter i kommande arbetsliv. Vi skall präglas av att ha en stark arbetslivsanknytning med en teoretisk förankring. Vi skall bidra till att bryta traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval.   

Det är, i slutänden, bara du som kan skaffa dig själv kunskaper och färdigheter.

När du blir antagen till GTV ska du känna dig stolt. Om du tar vara på din tid och griper tag i de möjligheter som erbjuds så är vår förhoppning att du också kommer att minnas din tid här som den bästa i livet!

Åter igen – varmt välkommen till oss!

GDPR – DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

LARMADE LOKALER

Vissa låsta lokaler på Gamleby folkhögskola är larmade då dessa tidigare blivit utsatta för inbrott. Larmet aktiveras om dörrar öppnas obehörigt, vid rörelse i lokalen när larmet är aktiverat, samt om fönster krossas. Som deltagare får du vid kursstart instruktioner av din lärare om hur du hanterar larmet.

KAMERABEVAKNING

Vissa låsta lokaler på Gamleby folkhögskola kamerabevakas då dessa tidigare blivit utsatta för inbrott. Kamerorna aktiveras vid rörelse i lokalen och spelar in video och ljud. Vid misstanke om brott kan skolans IT-ansvariga på uppdrag av skolans rektor ta fram video- och ljudupptagningar som i sin tur kan vara till hjälp vid polisutredning. I övrigt finns ingen åtkomst till kamerabevakningen. Upptagningarna sparas i en månad och raderas därefter automatiskt kontinuerligt. Mer information om hur skolan hanterar personuppgifter finns här: Gamleby folkhögskola och GDPR.

SÅ BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER AV REGION KALMAR LÄN

När du ansöker till eller studerar vid våra folkhögskolor i Region Kalmar län registreras olika personuppgifter om dig. Personuppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till din ansökan eller dina studier. Personuppgifterna behövs bland annat för att Region Kalmar läns folkhögskolor ska kunna fullgöra sitt uppdrag att tillhandhålla utbildning. Dina personuppgifter kan exempelvis behandlas för följande ändamål: ansökningsförfarande, antagningsförfarande, kursdeltagande och vid boende på folkhögskolornas internat.

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Kalmar län får behandla dina personuppgifter: att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Kalmar läns myndighetsutövning, att Region Kalmar län ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse eller att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Personuppgifter som Region Kalmar län behandlar om dig kan vara namn, personnummer och kontaktuppgifter. Region Kalmar län kan även komma att behandla uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden som är nödvändiga för dina studier och ditt boende på folkhögskolornas internat. Region Kalmar län samlar in personuppgifter från dig och tar även in personuppgifter från andra källor som till exempel folkbokföringen.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Region Kalmar län sparar dina personuppgifter så länge det finns ett behov utifrån ändamålet, men också med hänsyn till den tid som olika lagar kräver. Dina personuppgifter kan komma att sparas för arkivändamål av allmänt intresse och för statistiska ändamål.

HUR SPRIDS DINA PERSONUPPGIFTER?

Region Kalmar län kan komma att lämna ut dina personuppgifter, exempelvis till myndigheter om det krävs enligt lag och förordning. Om du har frågor om vilka åtgärder Region Kalmar län har gjort för att skydda dina personuppgifter, kan du kontakta Region Kalmar läns dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan.

DINA RÄTTIGHETER

Du har olika rättigheter när det gäller Region Kalmar läns behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och även att begära rättelse eller radering. En annan rättighet är att begära begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig och att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. De här rättigheterna är dock begränsade eftersom Region Kalmar län måste ta ställning till din begäran utifrån regelverket i dataskyddsförordningen och andra lagar.

Du kan kontakta Region Kalmar läns dataskyddsombud om du vill åberopa dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller om du är missnöjd med Region Kalmar läns behandling av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du nedan. Du har också rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

KONTAKTUPPGIFTER

Region Kalmar län, Regionstyrelsen, organisationsnummer 232100-0073, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på följande sätt.

Post: Region Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar
E-post: region@regionkalmar.se
Telefon: 0480-840 00

Region Kalmar län har ett dataskyddsombud som är kontaktperson för anställda, deltagare på folkhögskola och andra som Region Kalmar län har registrerade personuppgifter om. Dataskyddsombudet arbetar med att informera, ge råd och rapportera avvikelser. Sammantaget kan det sägas att uppgiften är att övervaka att Region Kalmar län efterlever dataskyddsförordningen och annan lämplig lagstiftning inom dataskyddsområdet.

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt:
Post: Region Kalmar län, Dataskyddsombud, Box 601, 391 26 Kalmar
E-post: dataskyddsombud@regionkalmar.se